Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Ε Ελλάδα

Νέα μέτρα στήριξης των πληττόμενων εργαζομένων στον Τουρισμό

Νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων (συνολικού ύψους 313 εκατ. ευρώ) που πλήττονται από την κορονο-κρίση κατέθεσε με τροπολογία το Υπουργείο Εργασίας.


Μεταξύ των μέτρων αυτών, προβλέπεται παράταση του μηχανισμού ''Συν-Εργασία'' έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, κάλυψη εισφορών και επιδότηση 200 ευρώ στον καθαρό μισθό σε εποχικό προσωπικό του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και ειδική αποζημίωση 534 ευρώ για τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και λεωφορεία.

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει τα ακόλουθα:


1. Μέτρα στήριξης στους εργαζομένους του τουρισμού

-Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στον ειδικό μηχανισμό στήριξης των μνημονευόμενων κατηγοριών εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (εργαζόμενοι σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών Τ.Ο.Ε.Μ.), οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2021, δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή δεν είναι δικαιούχοι και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η κατά τα ανωτέρω ένταξη πραγματοποιείται μέσω σχετικού αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π Σ.) ΕΡΓΑΝΉ, σύμφωνα με τα οριζόμενα και χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.


Οι εν λόγω δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού της εν λόγω αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, για κάθε έναν από τους προαναφερόμενους μήνες που οι δικαιούχοι δεν απασχολούνται, ενώ για μικρότερη χρονική περίοδο, καταβάλλεται σχετική αναλογία της αποζημίωσης και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα η πληρωμή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών. με το οριζόμενο ανώτατο μηνιαίο όριο ημερομισθίων ασφάλισης ανά μήνα, βαρύνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα [παραγωγή και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) κ.λπ.)


Η κατά τα παραπάνω χορηγούμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.-Παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες - επιχειρήσεις, όπου απασχολούν ιοί οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι, να εντάξουν αυτούς στον μηχανισμό "Συν-Εργασία" για το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021, ανεξάρτητα από την ημερομηνία επαναπρόσληψης εντός του τρέχοντος έτους. Για το εν λέγω προσωπικό καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αυτοί εργάζονται.

-Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στο εποχικό προσωπικό του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, το οποίο επιδοτείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και προσλαμβάνεται εφεξής από επιχειρήσεις - εργοδότες του εν λόγω κλάδου, να ενταχθεί στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από 1 έως 6 μήνες, με πλήρη ή μερική απασχόληση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω προσλήψεις επιδοτούντο αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Στις παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί να ενταχθεί, κατόπιν αίτησης έως 30.6.2021 και προσωπικό της εν λόγω κατηγορίας του οποίου η πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί από 1 6.2021 έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα στο capital.gr

Χαλκιδική, Πολύγυρος, Νέα Μουδανιά

Email: info@halkidikinews.gr


To halkidikinews.gr είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site στο νομό Χαλκιδικής και καθημερινά, από τον Μάιο του 2006, σας μεταφέρει αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα τις ειδήσεις στη Χαλκιδική.

 

Κοινωνικά Δίκτυα